Химиялық қасиеттері
Химиялық заттарҚарсылықХимиялық заттарҚарсылық
Концентратталған гидрохлор қышқылыΔМетилацетатX
ХудрохилДрин қышқылы (10%)Этил ацетатыX
Шоғырландырылған күкірт қышқылыXPropyl acetateX
Күкірт қышқылы (30%)Бутил ацетатыX
Концентрлі азот қышқылыXДибутилфталат
Сірке қышқылы (30%)Диоцил фталат
Мұзды сірке қышқылыXЭхил метакрилатыX
Сірке қышқылы (10%)МетилметакрилатX
Фора қышқылыXБензолX
ФенолXТолуенX
Содовая гидроид (50%)Диетил бензолX
Aqua aMonia (10%)ГексанΔ
ЭтанХлорфораX
ХептанКөміртегіΔ
OctanceХлорбензолдың тетрахлоридіX
Медика алканыБензин
МетанолΔКеросин
ЭтанолΔТурпентин
ИзопропанолΔШешуші вафта
БутанолΔУрфуранX
Денатурирленген алкогольΔFurfuralX
Бензол көмірқышқыл қышқылыXФурфурил спиртіX
Формальдегид (40%)TetraydrofuranX
AcetaldeyleXВитроцетанX
БензальдаддаΔНитроэтанX
Метил эфиріΔНитробензолX
ЭтерΔАцетонитрилX
ИзопропилΔАкрилонитрлX
Пропилен тотығыXДиетил анин
ДиоксанаXДиметил формаданыX
Талшықты еріткішΔАнилинX
АцетонXТұз су (10%)
БутанонXтеңіз суы
МетилзобутилкейтонXСабын суы (1%)
ЦелоэханонXСутегі пероксиді (10%)
Этиярға тыйым салынадыX
ЕСКЕРТПЕ: O: NONE X; еріткіш: Δ: шағылысқан, жарылған